getVFSMetadata

Returns metadata for VFS

getVFSMetadata(fileSystemType) → returns Struct

getVFSMetadata Argument Reference

fileSystemType
Required


Fork me on GitHub