spreadsheetAddFreezePane

Adds freeze pane to spreadsheet

spreadsheetAddFreezePane(spreadsheetObj, column, row [, endColumn] [, endRow]) → returns void

spreadsheetAddFreezePane Argument Reference

spreadsheetObj
Required

Spreadsheet variable

column
Required

No Help Available

row
Required

No Help Available

endColumn

No Help Available

endRow

No Help Available

Fork me on GitHub